top of page
MERCAZ HEBREW.png
ייעוץ אתי - וועדת אתיקה של בית הספר למקצועות הבריאות

ועדת האתיקה של בית הספר למקצועות הבריאות, הפקולטה לרפואה, אוניברסיטת תל אביב

 

הפעילות בחוגים השונים של בית הספר למקצועות הבריאות, הן כחבר סגל והן כסטודנט, כרוכה במגוון של אתגרים קוגניטיביים, רגשיים, אישיים ובין אישיים.  לעתים אלו מעוררים התחבטויות לגבי דרך ההתנהלות הראויה. מטבע הדברים, גם התלבטויות שנראות לנו פרטיות ואישיות, משקפות לעתים קרובות אתגר שגם אחרים מתמודדים עמו. קיומו של גורם חיצוני, התנדבותי, רב מקצועי ובעל ניסיון עשוי לשמש גורם תומך החלטה והכרעה במקרים כאלו.  

דוגמאות להתלבטויות כאלו: דרכי פניה הולמות למרצים/סטודנטים אחרים; גבולות הקשר הדיגיטלי עם סטודנטים/מרצים; תיעוד שיעורים או מפגשים אקדמיים והשימוש בהם לצרכים שונים; שמירת פרטיות של מטופלים במסגרת התנסויות קליניות; שיתוף מרצה/חברים ללימודים במידע אודות קשיים/מוגבלות של מרצה/סטודנט.

וועדת האתיקה הבית ספרית מהווה מסגרת וולנטרית לדיון בסוגיות אתיות לבקשת חברי סגל ואף תלמידים מהחוגים השונים בבית הספר. לשם כך, ניתן לפנות אליה בבקשה לייעוץ אתי.

הוועדה מורכבת מנציגות רב מקצועית של נציגים מכל חוגי בית הספר. במקרים המתאימים היא תדון ואף תשתף את הפונה בהתרשמותה מהסיטואציה המתוארת ובהמלצותיה האתיות.  הפניה לוועדה יכולה להיעשות בכתב ובמקרה הצורך אף יכול שתיעשה בעל פה בישיבת הוועדה. במקרים שיש בהם עניין רוחבי, יונגשו עיקרי השיקולים והעקרונות שגובשו בדיוני הוועדה באותו עניין לשימושם של הסטודנטים והמרצים בבית הספר. כל אלו יעשו תוך הקפדה לשמור על איזון ראוי בין פרטיות הפונים ומי שההתלבטות האתית נוגעת להם ומתוך גישה מיטיבה, המקדמת בריאות, הוגנות, צמצום נזק ומידות טובות.

הוועדה מהווה גורם מייעץ. החלטותיה ו/או המלצותיה אינן מחייבות משפטית או תקנונית.

 

ניתן לפנות לוועדה באמצעות דוא"ל   

 

 

חברי הוועדה:

יו"ר: עו"ד ד"ר אורן אסמן, החוג לסיעוד; פרופ' עופר אמיר, החוג להפרעות בתקשורת; פרופ' רות דפרין, החוג לפיזיותרפיה; ד"ר סיגל פורטנוי, החוג לריפוי בעיסוק, גב' עדי ליברטי, החוג לסיעוד.

ניירות עמדה/חוות דעת לפרסום מאת וועדת האתיקה של בית הספר למקצועות הבריאות

דיון במכתב ראש חטיבת רפואה במשרד הבריאות מיום 15.11.2020 אודות זכות למלווה בטיפול רפואי (24.12.2020) 

bottom of page